Australia မှ Puffing Billy ရေနွေးငွေ့သုံး ရှေးဟောင်းအပျော်စီး မီးရထားလိုင်း

Australia မှ

Puffing Billy

ရေနွေးငွေ့သုံး ရှေးဟောင်းအပျော်စီး မီးရထားလိုင်းIMG_3330 DSC03286

ကမၻာ႔ေနရာေဒသအသီးသီး၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္၊ မိမိေဒသသို႔ ခရီး သည္အလာမ်ားေစရန၊္ ေရးွေဟာငး္ယဥေ္က်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ ေတာေတာငေ္ရေျမ ႐ႈခင္းအလွမ်ား သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ေလ့ရွိၾက၏။ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ သိပ္မႂကြယ္၀သည့္ Australia ၾသစေၾတးလ်လိုႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာေတာင္ “ရွိ တာေလးႏွင့္ လွေအာင္၀တ္”ဆိုသလို ရွိသည့္ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ခရီး သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေနသည္ကို သတိျပဳမိပါ၏။ သာဓကတစ္ခုအေနျဖင့္ျပရေသာ္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ မဲဘုန္းၿမိဳ႕အနီး ဒန္ဒီးႏြန္ ေတာအုပ္အတြင္းရွိ The Puffing Billy မီးရထားလိုင္းကို ျပရေပမည္။ ခရီးသည္ အလာမ်ားေသာ Melbourne ျမဳိ႕အနးီတြင္ရွိျခငး္၊ သက္တမး္အားျဖင ့္ႏွစ္ေပါငး္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိျခင္း၊ ေရေႏြးေငြ႕သံုးစက္ေခါင္းမ်ား အသံုးျပဳဆဲျဖစ္ျခင္း၊ ခရီးသည္မ်ား အေပ်ာ္စီး ရထားလိုင္းသီးသန္႔ေျပးဆြဲေပးျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာေပၚရွိ အေက်ာ္ ၾကားဆးုံ ေရေႏးြေင႕ြသးုံေရးွေဟာငး္အေမြအႏွစ္ ရထားလမ္းမ်ား၌ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ေနပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွ ခရီးသည္မ်ားသာမက ႏုိင္ငံ တကာမွ ကမ္ၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားပါ လာေရာက္စီးနင္းလ်က္ရွိေပသည္။

IMG_3351

ဤရထားလမ္းကို နဂိုက ဒန္ဒီးႏြန္ေတာအုပ္ထဲ ေနထိုင္သူမ်ား မဲဘုန္းၿမိဳ႕သို႔ သာြးေရာက္ကာ ေဒသထြက္ ပစၥည္းမ်ားေရာငး္ခ်ႏိုင္ရန ္၁၈၉၉ ခုႏွစ္က စတငေ္ဆာက္ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္၌ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး ခရီးသြားေစ်းကြက္အတြက္ လူစီးရထားတြဲမ်ားကို ေျပးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ဤ Puffing Billy  ရထားမ်ား၏ ထးူျခားခ်က္မွာ ရထားတြဲမ်ားသည ္ေဘးႏွစ္ဖက္ပြင့္ပံုစံ ျဖစ္၍ ခရီးသည္မ်ားမွာ ရထားအျပင္ဘက္သို႔ ေျခတြဲေလာင္းခ်စီးႏိုင္ၿပီး ေဘးပတ္၀န္း က်င္႐ႈခင္းမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ထိုသုိ႔မစီးခ်င္ပါက ပိုမိုသားနားေသာ ပထမတန္း စားေသာက္ခံုမ်ားပါသည့္ အလံုပိတ္တြဲႏွင့္လည္း သြားလာႏိုင္ပါ၏။ ေျပးဆြဲေသာရထားလမ္းေၾကာင္းမွာလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိကာ ရထားလမ္းအရွည္ ၁၅ ဒသမ ၆ မိုင္အတြင္း ဘူတာပါငး္ ၁၁ ဘူတာရွိပါ၏။

IMG_3407ဂိတ္စဘူတာမွာ Melbourne ၿမဳိ႕မွ ၂၆ မိုင္ကြာေ၀းသည့္ေနရာမွာရွိသည့္ Belgrave ဘူတာျဖစ္ၿပီး ဂိတ္ဆံုးဘူတာမွာ Gembrook သမိုင္း၀င္ၿ္မဳိ႕ေလး၌ တည္ရွိေနသည့္ Gembrook ဘူတာျဖစ္ကာ ဂိတ္စမွ ဂိတ္ဆံုး ရထားစီးခ်ိန္ တစ္နာရီႏွင့္ မိနစ္ ၅၀ ၾကာျမင့္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကၽြန္မတို႔မွာမူ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျပန္အျဖစ္ Belgrave ဘူတာႏွင့္အနီးဆံုး Menzies Creek ဘူတာမွ စစီးကာ Belgrave ဘူတာ၌ ဆင္းခဲ့ၾကပါ၏။ ထိုေနရာ တ၀ိုက္တြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ မိုင္းတြင္းအလုပ္သမားႀကီးတစ္ေယာက္ကို ဂုဏ္ျပဳ ေသာအားျဖင ့္Menzies Creek ဟုအမညေ္ပးခဲ႔ေသာ ထိုဘူတာသည ္Puffing Billy ရထားအေတြ႕အႀကံဳကို ခဏတာခံစားလိုသည့္ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ တိုးအုပ္စုမ်ားၾကား ေရပန္းစားပါ၏။

IMG_3326DSC03286ရေႏြးေငြ႕သံုးေရွးေဟာင္းရထားႀကီးေမာင္းႏွင္သည့္ မိနစ္ ၃၀ ၾကာခရးီစဥ္အတြင္းကၽြန္မတို႕သည္လည္း အမ်ားနညး္တ ူရထားအျပင္သို႕ေျခတြဲေလာင္းခ်ျပီး လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လိုက္ပါစးီနငး္ခဲ့ၾကပါသည။္ ေအးျမေသာရာသီဥတုမွာ စိမ္းစိုေသာသစ္ေတာမ်ားၾကား လတ္ဆတ္ေသာေလကို ႐ွဴ႐ိႈက္ၿပီးလွပေသာ႐ႈခင္းမ်ားကို လမ္းတစ္ေလွ်ာက္႐ႈစားခဲ့ၾကပါသည္။ လမ္း၌ကားလမ္းကိုျဖတ္ေဖာက္ထားသည့္ Trestle ဟုေခၚသည ့္သစ္သားတံတားႀကးီကိုလညး္ ျဖတ္သနး္ခဲ့ရာ  တံတားေအာက္၌္ ကားမ်ားျဖတ္သြားသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ အသည္းေအးဖြယ္ရာပင္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားတို႔မွာမူ ဂိတ္စ Belgrave ဘူတာမွ တစ္နာရီၾကာစီးရ သည့္ Lakeside ဘူတာသို႔ သြားေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုဘူတာသည္ ျမကန္သာပန္းၿခံ၌ တည္ရွိကာ ေပ်ာ္ပြဲစား စားပြဲမ်ား၊ BBQ ကငႏ္ိုင္သည ့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအသင့္ထား ေပးျခင္းေၾကာင့္ မိသားစုလိုက္ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ Puffing Billy ရထားလိုင္းသည္ ႐ိုး႐ိုးရထားလမ္းေၾကာင္းမ်ားအျပင္ ဧည့္သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဘူတာႏွင့္ ရထားေပၚ ေတးသံသာမ်ားေဖ်ာေ္ျဖေပးသည့္ Rock n Roll ရထား၊ Jazz ရထား၊ R&B ရထားစသည့္ ဂီတရထားမ်ား၊ အေကၽြးအေမြးမ်ားပါသည့္ ရထား၊ လူသတ္ပေဟဠိ ညရထား စသျဖင ့္ ရထားအမ်ဳးိမ်ဳးိက ုိ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ  ေျပးဆြဲလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။  ဤကဲ့သို႕ ရွိသည ့္ေရွးေဟာငး္ရထားလမး္ေလးႏွင့္ ခရးီသည္မ်ားစြာက ုိနညး္မ်ဳးိစုံ ႏွင့္ ဆြဲေဆာငေ္နသည ့္ဤ Puffing Billy ရထားလိုင္းသည ္ေရွးေဟာငး္ယဥေ္က်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားစြာ ရွိေနသည ့္ကၽြန္မတျ႔ုိမန္မာႏိုင္ငံ၏ံ ခရးီသြား လုပ္ငနး္အတြက္ အတုယူဖြယ္ရာပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

IMG_3390IMG_3388

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s