Dubai Desert Safari – Camel Riding, Dune Driving & Belly Dancers

ဒူဘိုင္း သဲကႏၱာရအတြင္းမွ သဲထိပ္ရင္ဖို အေတြ႕အၾကံဳမ်ား

Camel Riding in desert safari Camel Riding in desert safari

သဲကႏၱာရ ဟင္းလင္းျပင္မွ တိုက္တာအေဆာက္အအံု ထိုးထိုးေထာင္ ေထာင္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေသာ ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕သို႔ အလည္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ေခတ္မီတိုက္တာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေလ့လာသလို ဒူဘိုင္း၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည့္ သဲကႏၱာရကိုလည္း ခ်န္ထား၍ မရႏုိင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ မိသားစု ယခုႏွစ္္ သႀကၤန္ ရံုးပိတ္ရက္၌္ ယူေအအီးႏုိင္ငံသို႔ အလည္သြားသည့္အခါမွာလည္း ဒူဘိုင္းသဲကႏၱာရသို႔ မျဖစ္မေနသြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

With my family

With my family

Dune Driving like a roller coaster

Dune Driving like a roller coaster

Dubai Desert Safari Tour (ဒူဘိုင္းသဲကႏၱာရခရီးစဥ္)တြင္ အသံုးျပဳေသာယာဥ္မ်ားမွာ Land Cruiser မ်ားျဖစ္ ၍ ခရီးသည္မ်ားရွိရာ ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕၏ မည္သည့္ေနရာမဆို လာႀကိဳသည္။ သဲကႏၱာရတြင္း သဲေတာင္ပို႔မ်ားကို ျဖတ္ ေက်ာ္၍ ေမာင္းႏွင္ရမည္ျဖစ္ရာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ကားေမာင္းသမားမ်ားႏွင့္ သဲမွာ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ရမည့္ကားမ်ား ျဖစ္ရန္လိုသျဖင့္ ခရီးစဥ္၌ ကႏၱာရတြင္းေမာင္းသည့္ ကားမ်ားျဖင့္ ဟိုတယ္သို႔ အႀကိဳအပို႔အစီအစဥ္ထည့္သြင္း ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သဲကႏၱာရတြင္း ေမာင္းသည့္သူမွာ ကားေမာင္းကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ဖို႔ မည္မွ်အေရးႀကီးမွန္း သဲကႏၱာရအတြင္း ခရီးစတင္လိုက္သည့္အခါမွာ သိလုိက္ရသည္။ ေျမျပန္႔ မဟုတ္ဘဲ သဲမ်ားေတာင္ပို႔ကဲ့သို႔ အပံုလုိက္ျဖစ္ေနသည့္ သဲကႏၱာရထဲ ေတာင္တက္ ေတာင္ဆင္းရသလို သဲထဲ ဘီးကၽြန္မေနဖို႔လည္း ဂ႐ုစိုက္ရပါ ေသးသည္။ သည္ၾကားထဲ ကားေမာင္းသမားမ်ားသည္ ခရီးသည္မ်ား စိတ္လႈပ္ရွားေအာင္ တမင္တကာ သဲ ေတာင္ပူစာမ်ားေပၚသို႔ ေ၀့ကာ၀ိုက္ကာ ေမာင္းျပၾကသည္။ သဲေတာင္ ထိပ္အျမင့္တစ္ေနရာမွာ ခဏရပ္ၿပီး ေနာက္ တစ္ရွိန္ထိုးဆင္းျခင္း၊ ကားတစ္ျခမ္းေစာင္းကာ သဲမႈန္မ်ားလြင့္စင္သည္အထိ ေတာင္ေစာင္းတစ္ ေလ်ာက္ ေမာင္းျခင္း စသျဖင့္ အစြမ္းျပၾက၏။

Happy jump in the desert Happy jump in the desert

It's so difficult to climb up to the camelIt’s so difficult to climb up to the camel

ဒူဘိုင္းသဲကႏၱာရခရီးစဥ္၌ ဤသို႔ Dune Driving ဟုေခၚသည့္ သဲေတာင္ပူစာေပၚ၌ ကားေမာင္းျခင္းကို သဲကႏၱာရျဖတ္ကာ မိနစ္ ၂၀-၃၀ ၾကာျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ကႏၱာရတြင္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ ရြက္ဖ်င္တဲစခန္းသို႔ ညစာစားရန္ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ ရြက္ဖ်င္တဲစခန္း ၀န္းက်င္၌ ကႏၱာရတြင္းသစ္ကုလားအုတ္စီးျခင္း၊သဲေလွ်ာစီးျခင္း၊သဲေပၚရွပ္ ယာဥ္စီးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္သလို ကႏၱရအတြင္း ေန၀င္ခ်ိန္ကိုေစာင့္၍လည္း ဓာတ္ပံုအ႐ိုက္ခံႏိုင္ပါသည္။

Oasis before the show starts

Oasis before the show starts

Belly Dancer

Belly Dancer

Carpet sellers

Carpet sellers

Before the show starts in oasis

Before the show starts in oasis

Sand painting. My sister and I made with our names.

Sand painting. My sister and I made with our names.

ညစာစားရာ စခန္းသည္အ၀ိုင္းပံုျဖစ္၍ ေကာင္းကင္က ၾကယ္မ်ား ျမင္ႏိုင္ေအာင္ အမိုးမပါရွိပါ။ အလယ္၌ ေဖ်ာ္ေျဖေရးစင္ျမင့္အ၀ိုင္းရွိ၍ စင္ျမင့္ပတ္လည္၌ စားပြဲပု ေလးမ်ားႏွင့္ ဖင္ထိုင္ေခါင္းအံုးမ်ားအစီအရီခ်ထား၏။ ညစာ မစားမီ စခန္းပတ္လည္ရွိ ရြက္ဖ်င္တဲမ်ား၌ ဒန္း ေဆးဆိုးျခင္း၊ အာရပ္ရိုးရာအ၀တ္အစားမ်ား၀တ္ကာ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္း၊ အာရပ္လူမ်ဳိးမ်ား၏ဓေလ့ Shisha ဟု ေခၚသည့္ အေမႊးေရေငြ႕မ်ားကို ပိုက္ျဖင့္႐ွဴျခင္းစသျဖင့္ ႏွစ္သက္ရာျပဳလုပ္ႏိုင္၏။ ညစာမာွ အာရပ္ ရိုးရာ အကင္ ကို ဘူေဖးစနစ္ျဖင့္ သံုးေဆာင္ရၿပီး ညစာစားေသာက္ ေနစဥအ္တငြး္ ႀနူူပ ီေညခနမ မ်ားက ဗကုိလ္ပႈအ္ကျဖင ့္ေဖ်ာေ္ျဖျခငး္ ဂါ၀နက္ား ကားႀကီးကို အဆက္မျပတ္ လွည့္ကာလွည့္ကာ ကျပေဖ်ာ္ေျဖျခင္း အပါအ၀င္ အျခားေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾက၏။ ည ၉ နာရီေက်ာ္ေလာက္ အား လးုံစားၿပးီေသာကၿ္ပးီသည ့္အခ်နိ၌္ ခရးီစဥၿ္ပးီဆးုံ၍ ဟတုိယသ္ ႔ုိျပနပ္ေ႔ုိပးပါသည။္ အကယ္၍ ကႏ္ၲာရအတြင္း ညအိပ္ လိုလွ်င္ ရြက္ဖ်င္တဲမ်ား၌ညအိပ္ႏိုင္ရန္ စစီဥေ္ပးၿပးီ၊ ညေနဘကမ္အားလပ ္သမူ်ားအတကြ ္မနကဘ္ကတ္ငြက္ႏာ္ၲရ တငြး္ ေတာင္ပူစာေပၚကားေမာင္းျခင္း အစီအစဥ္ကိုပါ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

ShishaShisha

Sunset in Desert Safari Sunset in Desert Safari

ဤကဲ့သို႔ စတိလ္ပႈရ္ာွးမအႈျပည ့္ေပးစမြး္ ႏငုိေ္သာ သေဲတာငပ္စူာျဖတက္ာ ကားေမာငး္ျခငး္၊ သကဲႏာ္ၲရတငြး္ သစက္လုားအတုစ္းီျခငး္၊ ဗကုိလ္ပႈက္ေခ်သညမ္်ား၏ အကအလွ ကို႐ႈစားကာ သဲကႏ္ၲာရစခန္း၌ အာရပ္႐ိုးရာညစာစားျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေသာ ဤ ခရီးစဥ္သည္ စိတ္ေက်နပ္မႈအျပည့္ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳသစ္မ်ားရရွိ ေစေသာေၾကာင့္ ယူေအအီးႏိုင္ငံသို႔ အလည္သြားသူတိုင္း မျဖစ္မေနသြားသင့္ သည့္ခရီးစဥ္ဟု ၫႊန္းဆိုလိုက္ခ်င္ပါေတာ့သည္။

ေဒါက္တာႏုျမတ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s