ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး ကမ်းခြေသစ်သားလျှောက်လမ်း (World’s Longest Boardwalk, Atlantic City Boardwalk)

ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး ကမ်းခြေသစ်သားလျှောက်လမ်း 

Atlantic City Boardwalk 

IMG_7803

IMG_7811

PMM 1035 atlantic city board walk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s