ကိုရီးယားတို့ရဲ့ရတနာ ဂယောင်ဘောက်ကွန်းနန်းတော်ရာ  Gyeongbokgung Palace, the Gem of Korea

ကိုရီးယားတို့ရဲ့ရတနာ
ဂယောင်ဘောက်ကွန်းနန်းတော်ရာ 

Dr.Nu Myat Theingi Oo 

edf

Gate of the Palace

1095 Korea Palace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s