ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဘာသာရေးအဆောက်အအုံ ကာနက်ကျောင်းဆောင် (World 2nd Largest Religious Temple, Karnak Temple)

ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဘာသာရေးအဆောက်အအုံ ကာနက်ကျောင်းဆောင်

2024

1089 Karnak Temple.jpg

One thought on “ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဘာသာရေးအဆောက်အအုံ ကာနက်ကျောင်းဆောင် (World 2nd Largest Religious Temple, Karnak Temple)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s