လမ်းဘေးပန်းချီများဖြင့် အသက်ဝင်နေသော George Town မြို့ (Street Arts of George Town, Penang: Malaysia)

လမ်းဘေးပန်းချီများဖြင့်

အသက်ဝင်နေသော

ပီနန်ကျွန်းပေါ်က

George Town မြို့

ဒေါက်တာနုမြတ်သိင်္ဂီဦး

17

Mummy, Bananas & Me

numyattheingioo_roads_01Photo essay about the street life of fruits vendor and her 3 years old little daughter from Yangon, Myanmar

IMG_6797Kit Kit is a sweet little three-year-old girl whose mother is a fruit seller specialising in bananas in downtown Yangon, Myanmar. Every day, from morning till night, she follows her mother selling fruits at the corner of Mahabandoola Road and 27th Street. Her mother moved to the city with Kit Kit last year to make money, while her father and older brother still live in a nearby village.

numyattheingioo_roads_02numyattheingioo_roads_03

IMG_7160

Kit Kit and her mummy love each other very much. She helps her mother in every way she can and her mother supports her in everything she needs as much as she can. She loves eating bananas and bananas have become part of her life. While her mother is selling fruit, Kit Kit likes to play nearby. She’s the sweetheart of all the neighbouring vendors and shopkeepers.

numyattheingioo_roads_06IMG_7035

numyattheingioo_roads_04numyattheingioo_roads_05

numyattheingioo_roads_08

Sometimes, she laughs till her heart beats. Sometimes she cries till her heart hurts. While she loves the banana shop – it’s like a playground to her – sometimes she gets bored of staying there the whole day. No matter what, she is happy to follow her mother as she loves her so much and, of course, the bananas, too.

numyattheingioo_roads_07  numyattheingioo_roads_09 numyattheingioo_roads_10IMG_7271 numyattheingioo_roads_11   IMG_7235